ਘਰ ਵਿਚ ਉਗਾਉਣਾ

ਘਰ ਵਿਚ ਉਗਾਉਣਾ

ਘਰ ਵਿਚ ਉਗਾਉਣਾ

ਘਰ ਵਿਚ ਭੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉਗਾਉਣਾ ਲੀਗਲ ਹੈ। 19 ਸਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਉਸ ਥਾਂ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕ, ਸਟਰੀਟਾਂ, ਸਾਈਡਵਾਕ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਅਤੇ ਕੇ-12 ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕੋਨੀ `ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਰਡ ਵਿਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਵਿਚ ਭੰਗ ਉਗਾਉਣ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਅਤੇ ਸਟਰੈਟਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਈਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਉਗਾਉਣ `ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।