ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ

ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ

ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ

ਭੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੁਆਲੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਉ।

ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਭੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ: ਭੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕਰੌਸ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ।

ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ

ਭੰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਭੰਗ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੰਗ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੰਗ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ: