ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣੋ

ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ (ਕੈਨਾਬਿਸ) ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ

ਘਰ ਵਿਚ ਉਗਾਉਣਾ

ਘਰ ਵਿਚ ਭੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉਗਾਉਣਾ ਲੀਗਲ ਹੈ। 19 ਸਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ

ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ

ਭੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੁਆਲੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਉ।

ਕਾਨੂੰਨ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਭੰਗ (ਕੈਨਾਬਿਸ) ਕੀ ਹੈ?

ਭੰਗ (ਕੈਨਾਬਿਸ) ਨੂੰ ਮੈਰੀਜੋਆਨਾ, ਪੌਟ, ਜਾਂ ਵੀਡ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਗ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਸਾਟੀਵਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਕਾ। ਭੰਗ ਦੇ

Safe Communities

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਘਰ ਵਿਚ ਭੰਗ ਉਗਾਉਣਾ

 ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ

 ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਭੰਗ

 ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਟਰੈਟਾ ਕੌਂਸਲ

 ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ

Safe Roads

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਚੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਭੰਗ ਖਰੀਦਣ, ਵਰਤਣ (ਸਿਗਰਟ, ਵੇਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ), ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗੇਤੀ ਅਤੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਸ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਜਵਾਨ

 ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ

Safe Roads

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ

ਸੜਕ ਸੇਫਟੀ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਇਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹਨ।

 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ

 ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਸੰਪਰਕ

ਬੀ ਸੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀਏਟ: cannabis.secretariat@gov.bc.ca
ਲਿਕਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ: cannabis@bcldb.com
ਲਿਕਰ ਐਂਡ ਕੈਨਾਬਿਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ: cannabisregs@gov.bc.ca
ਫੈਡਰਲ ਕੈਨਾਬਿਸ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ: cannabis@canada.ca

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਭੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।