Safe Communities

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਘਰ ਵਿਚ ਭੰਗ ਉਗਾਉਣਾ

 ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ

 ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਭੰਗ

 ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਟਰੈਟਾ ਕੌਂਸਲ

 ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ