Safe Roads

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਚੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਭੰਗ ਖਰੀਦਣ, ਵਰਤਣ (ਸਿਗਰਟ, ਵੇਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ), ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗੇਤੀ ਅਤੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਸ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਜਵਾਨ

 ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ