ਸੰਪਰਕ

ਬੀ ਸੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀਏਟ: cannabis.secretariat@gov.bc.ca
ਲਿਕਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ: cannabis@bcldb.com
ਲਿਕਰ ਐਂਡ ਕੈਨਾਬਿਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ: cannabisregs@gov.bc.ca
ਫੈਡਰਲ ਕੈਨਾਬਿਸ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ: cannabis@canada.ca

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਭੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।